HeLo LXの2分紹介動画【日本語版】 今までは、英語に日本語の字幕だった 2分動画に、 日本語のナレーショ・・・